แบบประเมินความพึงพอใจผู้อ่าน MUIT e-News กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอความร่วมมือท่านผู้อ่าน โปรดประเมินความพึงพอใจที่มีต่อ MUIT e-News เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุง MUIT e-News ของกองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดลต่อไป